Ανακλήσεις και νέοι ορισμοί Αναπληρωτών/τριών των Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων Άνευ Υποδιευθυντών, για το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 5686/19-10-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΑΙ46ΝΚΠΔ-ΔΚΧ)

Ανακλήσεις και νέοι ορισμοί Αναπληρωτών/τριών των Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων Άνευ Υποδιευθυντών, για το σχολικό έτος 2023-2024

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α) Ανακαλούμε τον ορισμό της κ. Βόσδου Αθηνάς, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, από Αναπληρώτρια της Διευθύντριας του Γυμνασίου Αμμοχωρίου (σχολικής μονάδας άνευ Υποδιευθυντή/ντριας), από την έκδοση της παρούσας.

Β) Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως Αναπληρωτές/τριες των Διευθυντών/ντριών, σχολικών μονάδων όπου δεν έχουν ορισθεί Υποδιευθυντές/ντριες, για να υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης των Διευθυντών αυτών των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση απουσίας τους και μόνον, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024, ως ακολούθως:

α/α  Σχολική Μονάδα  Ονοματεπώνυμο  Κλάδος
1 Γυμνάσιο Αμμοχωρίου 1. Παπαθεοδοσίου – Παπαγιαννάκης Ιωάννης (3 ημέρες την εβδομάδα: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη)
2. Παλιακούδη Τασούλα (2 ημέρες την εβδομάδα: Τρίτη και Παρασκευή)
ΠΕ03
&
ΠΕ07
2 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας Περιβολάρη Κυριακή  ΠΕ30

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου (χωρίς δηλαδή την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης).

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Share and Enjoy !
Shares