Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων προτίμησης Υποψηφίων Διευθυντών, Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Υποβολή δηλώσεων προτίμησης: Τρίτη 25-07-2017 και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ.

ΣΧΕΤ:

 1. Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
 2. Ο Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α//30-05-2017).
 3. Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας.
 4. Το αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 5. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 6. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 7. Το αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 8. Το αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 9. Τα αριθμ. 3006/13-06-2017, 3075/16-06-2017, 3439/19-07-2017 και έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
 10. Το αριθμ. Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 11. Τις αριθμ. 17/13-06-2017, 18/16-06-2017, 20/20-06-2017, 22/23-06-2017, 23/26-06-2017, 24/27-06-2017, 25/28-06-2017, 26/29-06-2017, 27/30-06-2017, 29/19-07-2017, 31/24-07-2017 Πράξεις της διευρυμένης σύνθεσης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως Συμβουλίου Επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων με σειρά προτίμησης σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας εκ μέρους των υποψήφιων διευθυντών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις δηλώσεις προτίμησης τους την Τρίτη 25- 07-2017 και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (τηλ. επικοινωνίας 2385054575).

Ανακοινώνονται για τον σκοπό αυτό:
1) Οι σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα προς πλήρωση θέσεων Διευθυντών, όπως εμφανίζονται στη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων.
2) Οι τύποι σχολικών μονάδων για τους οποίους πληρείται η προϋπόθεση 3ετούς προϋπηρεσίας των υποψήφιων Διευθυντών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το έγγραφο Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 παροχής διευκρινίσεων του ΥΠ.Π.ΕΘ.:

«1. Ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί. Υποψήφιος διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο. Συνεπώς δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας περιλαμβάνει αριθμό διδακτικών ωρών για τα μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης καθώς και της πιθανής δεύτερης ειδικότητας ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου για το Διευθυντή……….2. Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. προκειμένου να αποκτήσει ο υποψήφιος διευθυντής το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή Ε.Κ., ελέγχεται με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος σχολικού έτους».

Συνημμένα ανάρτησης:

1. Σχετικό έγγραφο (Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων προτίμησης Υποψηφίων Διευθυντών, Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας με συνημμένα: 1. Κατάλογο τύπων σχολικών μονάδων όπου πληρείται η προϋπόθεση 3ετούς προϋπηρεσίας των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών κέντρων της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας και 2. Δήλωση Προτίμησης Υποψηφίων)

2. Δήλωση Προτίμησης Υποψηφίων (pdf)

3. Δήλωση Προτίμησης Υποψηφίων (doc)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο