Ανακοίνωση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

ΣΧΕΤ:

 1. Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
 2. Ο Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α//30-05-2017).
 3. Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας.
 4. Το αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 5. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 6. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 7. Το αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 8. Το αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 9. Το αριθμ. Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 10. Τα αριθμ. 3006/13-06-2017, 3075/16-06-2017 και 3439/19-07-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με τα οποία ανακοινώθηκαν ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων αρμοδιότητάς της, ο αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας και ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας.
 11. Τις αριθμ. 17/13-06-2017, 18/16-06-2017, 20/20-06-2017, 22/23-06-2017, 23/26-06-2017, 24/27-06-2017, 25/28-06-2017, 26/29-06-2017, 27/30-06-2017, 29/19-07-2017, 31/24-07-2017 Πράξεις της διευρυμένης σύνθεσης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως Συμβουλίου Επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και ύστερα από την αριθμ. 31/24-07-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας με διευρυμένη σύνθεση για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., κατά την οποία εκδικάσθηκαν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς κατά του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα, η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων αρμοδιότητάς της, κατά φθίνουσα σειρά αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων, όπου περιλαμβάνεται το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, καθώς και της μοριοδότησης από τη συνέντευξη του υποψηφίου (συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση) ενώπιον του συμβουλίου επιλογής. Στις περιπτώσεις συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων (ισοβαθμίας) μεταξύ υποψηφίων, προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής κριτήρια κατά την ακόλουθη ιεράρχηση (παρ.8, αρθ.1 Ν.4473/2017): α) συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, και γ) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.

Σύμφωνα με το αριθ.Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζεται επιπροσθέτως ότι: «…όσον αφορά στις ισοβαθμίες που προκύπτουν κατά την κατάρτιση του ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση των ενστάσεων σας γνωρίζουμε ότι ο καθορισμός της σειράς των υποψηφίων γίνεται εφαρμόζοντας διαδοχικά τα εξής: α) εξετάζεται η μοριοδότησή τους με ακρίβεια πέραν του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου β) εξετάζεται ο βαθμός και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό και γ) διενεργείται κλήρωση.»

Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για ενημέρωση των υποψηφίων και αποστέλλεται προς κύρωση στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Συνημμένα ανάρτησης:

1. Σχετικό έγγραφο (Ανακοίνωση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας)

2. Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο