Προσλήψεις 521 αναπληρωτών βάσει Ειδικής Προκήρυξης Ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 9 έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση 28-12-2023 του Υπουργείου Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει της αριθμ. 146661/Ε1/20-12-2023 (ΑΔΑ: 69ΕΣ46ΝΚΠΔ-ΟΒΠ) Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
α) 158 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και
β) 88 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
α) 60 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και
β) 213 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατίθενται για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, μία (1) εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ89.01, για την Γενική Εκπαίδευση και ένας (1) εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ03, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 9 έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

  1. Προσλήψεις Αβάθμιας ΕΑΕ_Ειδικής Αγωγής
  2. Προσλήψεις Αβάθμιας Γενικής Αγωγής
  3. Προσλήψεις Ββάθμιας ΕΑΕ_Ειδικής Αγωγής
  4. Προσλήψεις Ββάθμιας Γενικής Αγωγής

Πηγή ΥΠΑΙΘΑ

Διαβάστε τις αποφάσεις πρόσληψης

Πρόσληψη 15 μελών ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΤΕ01.30 ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026» (ΟΠΣ: 6001626) για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1084/Ε4/08-01-2024, ΑΔΑ: Ψ5Γ746ΝΚΠΔ-ΙΗΑ)

Πρόσληψη 20 μελών ΕΕΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 ως προσωρινών αναπληρωτών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1098/Ε4/08-01-2024, ΑΔΑ: ΨΡΕ246ΝΚΠΔ-Ψ0Φ)

Πρόσληψη 10 μελών ΕΕΠ ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001947 για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1102/Ε4/08-01-2024, ΑΔΑ: 6ΣΤ946ΝΚΠΔ-ΧΣΞ)

Πρόσληψη 180 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30 ως προσωρινών αναπληρωτών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠ 2021-2027 για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1100/Ε4/08-01-2024, ΑΔΑ: ΨΙ8846ΝΚΠΔ-ΔΙ8)

Πρόσληψη 27 μελών ΕΕΠ ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού» με Κωδικό ΟΠΣ 6001779 για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1125/Ε4/08-01-2024, ΑΔΑ: ΨΕΡΕ46ΝΚΠΔ-ΚΨΓ)

Πρόσληψη 22 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), βάσει ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1191/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: 6Η5Α46ΝΚΠΔ-ΒΟ0)

Πρόσληψη 38 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη), βάσει ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1215/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: 6Λ9Υ46ΝΚΠΔ-Ψ6Ο)

Πρόσληψη 164 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1220/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: 9Ι3246ΝΚΠΔ-81Β)

Πρόσληψη 154 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων Π/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ60 και ΠΕ71/70, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη), για το σχολικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1262/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: ΨΕ2Α46ΝΚΠΔ-ΤΙΙ)

Πρόσληψη 28 εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 ως προσωρινών αναπληρωτών για την Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 6001947, του ΕΠ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», βάσει ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1222/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: Ψ52Β46ΝΚΠΔ-Ο47)

Προσλήψεις 17 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, για απασχόληση στις Τάξεις Υποδοχής – Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΤΥ-ΖΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026» με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», βάσει ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1226/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: 66ΖΝ46ΝΚΠΔ-ΩΕΝ)

Πρόσληψη 4 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026» (ΟΠΣ:6001626), για το σχολικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1263/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: 6Θ8Ψ46ΝΚΠΔ-00Ζ)

Προσλήψεις 4 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026» με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», βάσει ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει] για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1234/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: 6ΥΔΨ46ΝΚΠΔ-ΡΧ1)

Πρόσληψη 45 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001774 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (Απόφαση 1264/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: 6ΞΨΨ46ΝΚΠΔ-Ζ27)

Πρόσληψη 9 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Επέκταση της Λειτουργίας του» με Κωδικό ΟΠΣ6001764 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (Απόφαση 1265/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: ΨΩΙΟ46ΝΚΠΔ-ΘΤΡ)

Πρόσληψη 29 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής ως προσωρινών αναπληρωτών/τριών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 6001982 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (Απόφαση 1266/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: ΨΓΖ446ΝΚΠΔ-4Υ9)

Πρόσληψη 4 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών/τριών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες των ΔΥΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001589, του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027, για το σχολικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1267/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: 9ΡΠΚ46ΝΚΠΔ-Π4Β)

Πρόσληψη εκπαιδευτικού Γενικής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ως προσωρινού αναπληρωτή πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες των Τάξεων Υποδοχής-Ζ.Ε.Π, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001589, του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027, για το σχολικό έτος 2023-2024 (Απόφαση 1268/Ε1/08-01-2024, ΑΔΑ: 6Ε8Ι46ΝΚΠΔ-ΨΡΗ)

Share and Enjoy !
Shares