Πρόσκληση του ΙΕΠ για εγγραφή στο Ανοιχτό Μητρώο Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας Α' φάση υποβολής αιτήσεων από 18/01/2024 και ώρα 13:00 έως και 20/03/2024 και ώρα 13:00


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 5526/Ε3/18 – 01 -2024

Διαβίβαση Πρόσκλησης του ΙΕΠ για εγγραφή στο Ανοιχτό Μητρώο Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 382/17-01-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Γ2ΟΞΛΔ-Γ0Ι) Πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με την οποία προσκαλούνται τα στελέχη εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε σχολικές μονάδες της δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών, για συμμετοχή αμισθί σε Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.)του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που θα συγκροτούνται για την πραγματοποίηση επί μέρους δράσεων του φορέα.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π. θα καθορίζεται το αντικείμενο των επί μέρους δράσεων και η συγκρότηση Ο.Ε. με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία τους. Με όμοια απόφαση θα ορίζονται τα μέλη της εκάστοτε Ο.Ε., κατόπιν αξιοποίησης εγγεγραμμένων από ή/και από Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην συνημμένη πρόσκληση.

Για την εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών του Ι.Ε.Π. οι ενδιαφερόμενοι/-ες απαιτείται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα κατωτέρω:

α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
β. Βιογραφικό Σημείωμα

Προαιρετικά, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προσόντα τους.

Για την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να επισκεφτούν το Μητρώο του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ ), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν τα απαραίτητα ως άνω έγγραφα καθώς και τυχόν δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι/-ες με την υποβολή της αίτησής τους, δηλώνουν προτίμηση για συμμετοχή σε Ο.Ε. σε μία ή περισσότερες δράσεις του φορέα σε θέματα που αφορούν τη(ν):”

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
4. Μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
5. Μεταλυκειακή Εκπαίδευση
6. Αντιμετώπιση εκπαιδευτικών ανισοτήτων
7. Μαθητική διαρροή και πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
8. Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών
9. Επιστημονική έρευνα και μελέτη των ανωτέρω θεμάτων

Τα στοιχεία της αίτησης και το βιογραφικό μπορούν να επικαιροποιούνται κάθε φορά που θα ενεργοποιείται η πρόσκληση.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την υποβολή των ανωτέρω απαιτούμενων εγγράφων.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 18/01/2024 και ώρα 13:00 και η πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/03/2024 και ώρα 13:00.
Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούνται από το Ανοικτό Μητρώο, εφόσον υλοποιήσουν πλήρως και προσηκόντως το έργο που τους έχει ανατεθεί, δύναται να λάβουν σχετική βεβαίωση, με την επισήμανση ότι αξιοποιήθηκαν χωρίς διαδικασίες μοριοδότησης και συγκριτικής αξιολόγησης.

Παρακαλούμε για την άμεση σχετική ενημέρωση των στελεχών εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών της δικαιοδοσίας σας.

ΑΔΑ: Ρ0Γ2ΟΞΛΔ-Γ0Ι – «Μαζί για την Εκπαίδευση»: Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εγγραφής στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

Share and Enjoy !
Shares