Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το πεδίο Α2 των σχολικών μονάδων και για το πεδίο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, 5302/ΓΔ5/17-01-2024 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Υ2Ζ46ΝΚΠΔ-Ζ8Ε)

Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) – Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το πεδίο Α2 των σχολικών μονάδων και για το πεδίο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

Μέρος 1. Γενικά επί της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

Α. Το έργο των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) των σχολικών μονάδων, των ΚΕΔΑΣΥ και των ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) αξιολογείται σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, από «εξαιρετικό», σε «πολύ καλό», σε «ικανοποιητικό» ή σε «μη ικανοποιητικό», ως προς τα πεδία: Α (το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του/της εκπαιδευτικού), το οποίο εξειδικεύεται (εκτός από τις περιπτώσεις αξιολόγησης του έργου των υπηρετούντων σε ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ και των μελών ΕΒΠ) σε Α1 (γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου) και Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης), και Β (υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού). Η αποτίμηση των πεδίων Α1, Α2 (ή Α) και Β είναι διακριτή και δεν συμψηφίζεται.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ:

I. που έχουν διανύσει ήδη δύο έτη υπηρεσίας από το διορισμό τους,
II. που διανύουν τα δύο πρώτα έτη υπηρεσίας από το διορισμό τους.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης όλων των πεδίων με «εξαιρετικό», «πολύ καλό» ή «ικανοποιητικό» χαρακτηρισμό, τότε θα προχωρήσει η μονιμοποίησή των δόκιμων αναδρομικά από το χρόνο συμπλήρωσης της διετίας.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ–ΕΒΠ αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 2 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ν. 4823/2021 προκύπτει ότι:

Οι Διευθυντές/ριες ή οι Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), οι υποδιευθυντές/ριές τους και οι Υπεύθυνοι/ες τομέων Ε.Κ. αξιολογούνται και ως εκπαιδευτικοί σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα όπως οι λοιποί εκπαιδευτικοί, από έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου (πεδίο Α1) και από έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης (πεδίο Α2).

Οι ως άνω αξιολογητές Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του/της Διευθυντή/ριας Εκπαίδευσης (παρ. 3 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 ΚΥΑ) της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των υπηρετούντων στη Διεύθυνση αυτήν Συμβούλων Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης και πρέπει να μην είναι οι ίδιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε συνεργασία με τους οποίους, ο/η Διευθυντής/ρια ή Προϊστάμενος/η ασκεί το αξιολογικό έργο στους εκπαιδευτικούς της δομής, την οποία διευθύνει ή της οποίας προΐσταται. Εφόσον, δεν είναι δυνατός ο ορισμός αξιολογητών/τριων Συμβούλων Εκπαίδευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης αιτείται τον ορισμό τους από τον/την Περιφερειακό/η Διευθυντή/ρια Εκπαίδευσης (παρ. 3 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 ΚΥΑ), μεταξύ των Συμβούλων Εκπαίδευσης Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης πλησιόχωρης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Γ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (Β΄ 388) ΚΥΑ οι αξιολογητές καλούνται σε συνεννόηση με τους αξιολογούμενους να κανονίζουν συνάντηση είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως στη διάρκεια της οποίας από κοινού οργανώνουν και διαμορφώνουν τη δομή της παρακολούθησης της διδασκαλίας. Διευκρινίζουν τυπικά θέματα, όπως την ώρα, την ημέρα, την τάξη, το τμήμα, το μάθημα, καθώς και θέματα όπως την ιδιαίτερη εστίαση κ.ά.. Για το σκοπό αυτό, ο/η αξιολογητής/τρια αντλεί τα στοιχεία επικοινωνίας των αξιολογούμενων – προκειμένου να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους – από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΥΠΑΙΘΑ. Σημειώνεται, δε, ότι σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται η επικοινωνία μεταξύ αξιολογητή – αξιολογούμενου να γίνεται μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας αφού αφήνεται στην ελεύθερη κρίση των μερών.

Τα κύρια σημεία αυτής της συνάντησης καταγράφονται σε πρακτικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της προαναφερόμενης KYA. Το ως άνω πρακτικό συνυπογράφεται και από τους δύο άμεσα και αμελλητί και πάντως πριν από την παρακολούθηση της συμφωνημένης πρώτης διδασκαλίας. Αντίγραφο αυτού του πρακτικού καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του αξιολογούμενου που υπάρχει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4823/2021, το αργότερο μέχρι την υποβολή της αξιολογικής έκθεσης από τον αξιολογητή. Το πρακτικό αυτό αποτελεί τεκμήριο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

Σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος δεν συμπράττει στη διαδικασία καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που να το δικαιολογούν αυτό, το αντίστοιχο πρακτικό υπογράφεται μονομερώς από τον αξιολογητή καταγράφοντας την αποχή του αξιολογούμενου. Παράλληλα οι αξιολογητές οφείλουν σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιήσουν το παραπάνω πρακτικό αμελλητί επί αποδείξει στον αξιολογούμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο προκειμένου και να προβούν στο επόμενο στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας. Ο/η αξιολογούμενος/η δύναται εντός πέντε (5) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν να καταθέσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του στον/ην αξιολογητή/τρια.

Δ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4823/2021 (Α΄136), η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο για τους αξιολογητές όσο και για τους αξιολογούμενους αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην παραπάνω υποχρέωση δύνανται να επιβάλλεται αναστολή οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξης του. Ειδικότερα, για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύουν με την εν γένει στάση τους, τότε το στέλεχος αντικαθίσταται και αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Σημειώνεται ότι η παρεμπόδιση της διαδικασίας αξιολόγησης σε κάθε στάδιο αυτής επιφέρει την απαρέγκλιτη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, προκειμένου να παρέχεται ακώλυτα/ανεμπόδιστα η παροχή δημόσιας υπηρεσίας.

Μέρος 2. Αξιολόγηση πεδίου Α2 των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ σχολικών μονάδων

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4823/2021 και την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (Β΄ 388) ΚΥΑ, η αξιολόγηση του πεδίου Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης ή του υποστηρικτικού έργου), διενεργείται από τον/την Διευθυντή/ρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας.

Από τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρο 67, παρ. 3, άρθρο 73, παρ. 3 (για εκπαιδευτικούς), και τα άρθρο. 69, παρ. 3 και άρθρο 75, παρ. 3 (για μέλη ΕΕΠ) προκύπτουν τα κάτωθι:

I. για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται με βάση: α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης διδασκαλιών από τον/την αξιολογητή/τρια, β) την παρατήρηση δύο (2) διδασκαλιών από τον/την αξιολογητή/τρια, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο/η αξιολογούμενος/η αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρατήρηση και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο/η αξιολογητής/τρια συνεκτιμώμενων των τεκμηρίων που έχει αναρτήσει ο/η αξιολογούμενος/η εκπαιδευτικός στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα – εφαρμογή.

II. για τα μέλη ΕΕΠ των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται με βάση: α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης του υποστηρικτικού έργου, β) την παρατήρηση δύο (2) ατομικών ή μικροομαδικών υποστηρικτικών προγραμμάτων από τον/την αξιολογητή/τρια, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο/η αξιολογούμενος/η αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρατήρηση και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο/η αξιολογητής/τρια, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει αναρτήσει ο/η αξιολογούμενος/η στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα – εφαρμογή.

Μέρος 3. Αξιολόγηση πεδίου Α των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ και των μελών ΕΕΠ των ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.4823/2021 οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ που υπηρετούν στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) ή στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) [στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ)] αξιολογούνται ως προς το πεδίο Α που αφορά το αξιολογικό, συμβουλευτικό,Μ υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο τους.

Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Τα μέλη ΕΕΠ αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας).

Η αξιολόγηση του πεδίου Α πραγματοποιείται με βάση: α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της ανάλυσης μελετών περίπτωσης του έργου, β) την παρουσίαση και ανάλυση δύο (2) μελετών περίπτωσης διερεύνησης αναγκών, σχεδιασμού αξιολογικής έκθεσης, παρέμβασης ή υποστήριξης είτε σε μαθητή/τρια και οικογένεια είτε στη σχολική κοινότητα, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο/η αξιολογούμενος/η αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρουσίαση και ανάλυση και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο/η αξιολογητής/τρια, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει αναρτήσει ο/η αξιολογούμενος/η στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα-εφαρμογή.

Μέρος 4. Διενέργεια διαδικασίας αξιολόγησης πεδίου Α2 και πεδίου Α (μέρος 2 και μέρος 3)

Α. Για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των πεδίου Α2 και Α, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω στα μέρη 2 και 3 ορίζεται ότι:

1. Ο/Η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης και Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης (για τα ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ) καλείται μέχρι 24/1/2024 να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων με τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου για το πεδίο Α2 (των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ των σχολικών μονάδων), και για το πεδίο Α των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ και των μελών ΕΕΠ των ΣΔΕΥ, να προβεί στην ανάρτησή τους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή, και να ενημερώσει σχετικά τους/τις αξιολογητές/τριες και αξιολογούμενους/ες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 66, παρ. 5 του ν. 4823/2021, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, διενεργείται από τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας και τους/τις οικείους/ες Συμβούλους Εκπαίδευσης (παιδαγωγικής ευθύνης, επιστημονικής ευθύνης/ειδικότητας) της μονάδας, στην οποία διδάσκουν τις περισσότερες ώρες ή που ορίζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, εάν οι ώρες είναι ισοκατανεμημένες.

2. Οι αξιολογούμενοι/ες το αργότερο μέχρι τη συζήτηση προετοιμασίας με τον/την αξιολογητή/τρια τους θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄388).

3. Οι κατά περίπτωση αξιολογητές/τριες οφείλουν μέχρι τις 31/1/2024 να δρομολογήσουν και να εκκινήσουν τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 11 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. ώστε μέχρι τις 9/2/2024 να έχει εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης είτε της διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς, είτε του υποστηρικτικού έργου για τα μέλη ΕΕΠ, είτε της μελέτης περίπτωσης για τους υπηρετούντες σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ.

Β. Για τη διενέργεια της διαδικασίας έχει εκπονηθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 81 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και της σχετικής υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 (Β΄ 602) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Προκειμένου να εισέλθουν στην προαναφερθείσα ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Εισέρχονται στην ιστοσελίδα https://axiologisi-minedu.gov.gr/ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ.
2. Συνδέονται με κωδικούς taxisnet ή ebanking, όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του gov.gr.
3. Κάνουν μια επισκόπηση των στοιχείων τους.
4. Επιλέγουν το πεδίο αξιολόγησης Α2 ή Α για ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ. Στο συγκεκριμένο στάδιο αναγράφεται και το όνομα του αξιολογητή, ο οποίος πρόκειται να τους αξιολογήσει στο συγκεκριμένο πεδίο.
5. Συμπληρώνουν την έκθεση αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού και μέλους ΕΕΠ,, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμόν 9950/ΓΔ5/2023 (Β΄ 388) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
6. Συμπληρώνουν τα στοιχεία της προϋπηρεσίας τους (δέον όπως η χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας να αναγράφεται αριθμητικά).
7. Συμπληρώνουν τα στοιχεία επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, δηλαδή το βασικό πτυχίο διορισμού, μεταπτυχιακό (αν υπάρχει), διδακτορικό (αν υπάρχει) κλπ. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται ονομαστικά. Παραθέτουν το σχετικό συγγραφικό έργο (αν υπάρχει) και, τέλος, καταγράφουν τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία. Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός και μέλος ΕΕΠ μπορεί να συμπληρώσει ταυτόχρονα τόσο το πεδίο του επιμορφωτή όσο και του επιμορφούμενου, ή μόνο ένα εκ των δύο, ανάλογα με την περίπτωση.
8. Αναρτούν στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό τους έργο.
9. Αναρτούν στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, ή/και σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα.
10. Αναρτούν στοιχεία για ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου, που δεν έχουν καλυφθεί σε προηγούμενα βήματα.
11. Στο τελευταίο στάδιο παρουσιάζεται μια προεπισκόπηση των στοιχείων που έχει καταχωρίσει ο/η αξιολογούμενος/η. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποβολή και να εκδοθεί το σχετικό έγγραφο, ο/η αξιολογούμενος/η θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «έκδοση».
12. Με την έκδοση του εγγράφου δημιουργείται μοναδικός κωδικός εγγράφου και δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογούμενο να αποθηκεύσει αντίγραφο του εγγράφου. Ο αξιολογούμενος έχει επίσης πρόσβαση στο έγγραφο αυτό μέσω της θυρίδας του στην πλατφόρμα. Στην ίδια θυρίδα θα εμφανίζονται και οι διακριτές αξιολογικές του εκθέσεις στα επιμέρους πεδία.
13. Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του/της αξιολογητή/τριας, δίνεται η δυνατότητα ένστασης από τον/την αξιολογούμενο/η.
14. Επαναλαμβάνονται τα ίδια στοιχεία για την σύνδεση (επιλογή τρόπου εισαγωγής κωδικών, αυθεντικοποίηση χρήστη, επισκόπηση των στοιχείων).
15. Ο/Η αξιολογούμενος/η επιλέγει εν συνεχεία πεδίο αξιολόγησης, στην τελική έκθεση του οποίου επιθυμεί να υποβάλει ένσταση.
16. Στη συνέχεια ακολουθεί η αιτιολόγηση της ένστασης.
17. Δίνεται δυνατότητα προεπισκόπησης πριν την οριστική υποβολή (η οποία πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «έκδοση»).
18. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου.
19. Μετά την υποβολή της ένστασης, ο/η αξιολογούμενος/η λαμβάνει απάντηση (θετική ή απορριπτική) σχετικά με την ένσταση που υπέβαλε, μέσω της θυρίδας του/της.

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω 5, 6, 7 ,8 ,9 ,10 και 11 βήματα υφίσταται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πριν από την οριστική υποβολή.

Για την περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες, έχει αναρτηθεί σχετικό επιμορφωτικό βίντεο στη σελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., το οποίο είναι
διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο https://axiologisi-minedu.gov.gr/.
Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ ενημερώνονται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης για τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησής τους, ώστε να εισέλθουν στην ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα και να καταχωρίσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία.

Μέρος 5. Διευκρινίσεις

1. Στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή στο gov.gr υποβάλλονται άπαξ από τους εκπαιδευτικούς ή τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ τα στοιχεία φακέλου τους καθώς και η έκθεση αυτοαξιολόγησής τους, επιλέγοντας το πεδίο που τιτλοφορείται ως «Έκδοση». Σε περίπτωση που εκ παραδρομής επιλεγεί το ανωτέρω πεδίο χωρίς να έχει προηγηθεί η συμπλήρωση των στοιχείων φακέλου και η έκθεση αυτοαξιολόγησης, τότε δύνανται τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ να τα προσκομίσουν/παραδώσουν στον Σύμβουλο που θα τους αξιολογήσει, είτε σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, κατά την ημέρα παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή συμφωνηθεί μεταξύ τους, και πάντως οπωσδήποτε πριν τη διατύπωση της αξιολογικής κρίσης του Συμβούλου.

2. Η αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ διενεργείται μόνο εφόσον υπηρετούν σε σχολική μονάδα και ΚΕΔΑΣΥ ή ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ. Συνεπώς, για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠΕΒΠ οι οποίοι: i) απουσιάζουν δικαιολογημένα από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, π.χ. άδεια άνευ αποδοχών, μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια ανατροφής τέκνου, κλπ, ή ii) ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα (π.χ. αποσπασμένοι σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες), η αξιολόγηση διενεργείται όταν επιστρέψουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

3. Επισημαίνεται ότι από την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο της αξιολόγησης δεν προβλέπεται: α) η κατάθεση τελικού κειμένου από τους/τις αξιολογητές/τριες, όπου περιγράφονται τα στάδια
επικοινωνίας και η ανεπιτυχής ολοκλήρωση τους, και β) η δημιουργία γραμματείας και ιδιαίτερου γραφείου Συμβούλων εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 4. Τέλος, σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση του πεδίου Α1 για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ των σχολικών μονάδων καθώς και για την αξιολόγηση του πεδίου Α για τα μέλη ΕΒΠ των σχολικών μονάδων ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στην αριθ. πρωτ. 118991/ΓΔ5/23-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΨΙ46ΝΚΠΔ-Μ8Λ) εγκύκλιο.

Share and Enjoy !
Shares