Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων προς μόνιμο διορισμό στην Γενική και στην Ειδική Αγωγή Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣΥΔ από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022


άκουσε το άρθρο

Πρόσκληση 91715/Ε1/22-07-2022 (ΦΕΚ 50/τ. ΑΣΕΠ/23-07-2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί :

α) τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ16, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019) και 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων Μουσικών Ειδικεύσεων (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα Γ΄ 1588/2021, Γ΄ 1653/2021, Γ΄ 1694/2021 και 2679/2021, κατόπιν αναμορφώσεώς τους) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε Μουσικά Σχολεία,

και

β) τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων /ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ02.07 και ΤΕ16, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937 και Γ΄ 908 όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr) από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς ο ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής.

Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ/ΔΗΜΟΥΣ

[…]

Διαβάστε την πρόσκληση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την πρόσκληση στη Διαύγεια

Διαβάστε την 92086/Ε1/25-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που καθορίζει επακριβώς την περίοδο υποβολής των αιτήσεων

Share and Enjoy !
Shares