Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Απόφαση 124727/Δ2/23-07-2018 (ΦΕΚ 3757/Β/3-9-2018, ΑΔΑ: Ω7Δ94653ΠΣ-ΒΓΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:

{……}

Το ανωτέρω Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» θα ισχύσει και για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο