Αναπλήρωση Διευθυντή Εκπαίδευσης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή κενούμενης θέσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.353.1/20/144031/Ε3/5-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΟ2Ψ4653ΠΣ-ΞΜΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας σχετικά με την αναπλήρωση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του οποίου καταργήθηκε, μεταξύ άλλων, το άρθρο 15 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με την περίπτωση β΄ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους από τους Προϊσταμένους των οικείων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

β) Αν κενωθεί θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης, για την αναπλήρωσή του έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) (πρβλ. υπ’ αρ. 228/2014 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Επομένως, και στην περίπτωση αυτή μπορεί ο Διευθυντής Εκπαίδευσης να αναπληρωθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares