Οι αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης των αναπληρωτών της Δ’ Φάσης προσλήψεων 2021-2022 Ανάληψη υπηρεσίας από 16 έως και 18 Νοεμβρίου 2021

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Τακτικού Προϋπολογισμού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το διδακτικό έτος τος 2021-2022 (Απόφαση 5273/15-11-2021, ΑΔΑ: ΨΟΤ446ΜΤΛΗ-ΒΩΠ)

Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2021-2022 – Γκουτζιομήτρος Νικόλαος (ΠΕ03) (Απόφαση 5295/15-11-2021, ΑΔΑ: Ψ3ΩΥ46ΜΤΛΗ-5ΛΒ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο