ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 15 Νοε 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 30/09-11-2021

ΑΔΑ: Ψ3ΩΥ46ΜΤΛΗ-5ΛΒ – Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2021-2022 – Γκουτζιομήτρος Νικόλαος (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 6ΤΔΕ46ΜΤΛΗ-ΖΙΣ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Παπάς Ευστράτιος (ΠΕ04.01)

ΑΔΑ: Ω37Ξ46ΜΤΛΗ-ΝΙΟ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπούτσκου Λεμονιά (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΨΔΩ346ΜΤΛΗ-ΦΨΖ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπούτσκου Λεμονιά (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΨΟΤ446ΜΤΛΗ-ΒΩΠ – Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το Σχολικό Έτος 2021-2022

ΑΔΑ: 90Τ146ΜΤΛΗ-15Δ – Ανάθεση διδακτικού ωραρίου σε εκπαιδευτικό, με αντίστοιχη μείωση των ωρών διοικητικού έργου στη Διεύθυνση της Δ.Ε. Φλώρινας – Παπαδόπουλος Άγγελος (ΠΕ11)

 

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο