Μισθολογική ένταξη εκπαιδευτικών που είχαν διοριστεί το 2014 και δεν μονιμοποιήθηκαν πριν τη 31-12-2015

Έγγραφο 55833/Ε2//31-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την ορθή κατάταξη των εκπαιδευτικών στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και σε συνέχεια του αριθμ. 130064/Ε2/5-8-2016 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 2/79075/ΔΕΠ/14-3-2017 έγγραφο του ΓΛΚ και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αναφορικά με τους μη μονιμοποιηθέντες έως 31-12-2015 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διορίστηκαν στη Δημόσια Εκπαίδευση το 2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011, είχαν τη δυνατότητα, μετά τη μονιμοποίηση τους, να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους μέχρι επτά (7) έτη, για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 8, 11 και 26 του Ν. 4354/2015 καθώς και η αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τις περιπτώσεις όπου έχουν «υποβληθεί εντός του έτους 2015 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016)».

Περαιτέρω όπως επισημαίνεται στο αριθμ. 2/79075/ΔΕΠ/14-3-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, λόγω αλλαγής του μισθολογικού νόμου και ειδικότερα των προβλέψεων επί των όρων και προϋποθέσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας, στις ίδιες ρυθμίσεις δύναται να ενταχθούν αιτήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που είχαν κατατεθεί από το έτος 2014 και δεν είχαν κριθεί από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια λόγω των ρητών διατάξεων του προηγούμενου μισθολογικού νόμου (Ν. 4024/2011).

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο