Τα μόρια δυσμενών συνθηκών εκπαιδευτικών που διατίθενται εξ ολοκλήρου σε υπηρεσίες για άσκηση διοικητικού έργου Είναι αυτά της πλησιέστερης σχολικής μονάδας και όχι της οργανικής θέσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 44221/E2/15-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας

  1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.»
  2. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 353.1/1/4517/Δ1/17-1-2003 (ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) απόφαση, «Αποφασίζουν τη διάθεση εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, για την προσφορά υπηρεσιών μέχρι τη συμπλήρωση αυτού, στο γραφείο της διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή σχολικής μονάδας, εφόσον δεν είναι εφικτή η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985
  3. Σύμφωνα με την περ. 3.1.3. της παρ. 3.1 του κεφαλαίου Δ΄, Μέρος Δεύτερο της εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. με αριθμ. πρωτ. 26586/Ε2/16-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΩΑΜ4653ΠΣ-ΩΓΣ) α) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται ως πλεονάζον προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 … β) Εάν διατέθηκαν σε σχολεία άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΔΕ από αυτή που ανήκαν οργανικά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες … γ) Εάν διατέθηκαν για μερικές ημέρες ως υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΔΕ για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας … δ) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αίτησή τους για υπηρεσιακές ανάγκες εξ ολοκλήρου από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης … ε) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διατίθενται ολικά ή μερικά σε σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας…
  4. Σύμφωνα με την περ. 3.1.5. της παρ. 3.1 του ίδιου κεφαλαίου της εγκυκλίου μεταθέσεων «Το διάστημα κατά το οποίο εκπαιδευτικοί διατέθηκαν για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 5α του Ν. 4386/16 και το άρθρο 46 του Ν.4415/16 θα λάβουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της οργανικής τους θέσης, εφόσον δεν υπολείπονται, μόνο εφόσον μετακινηθούν για υπηρεσιακές ανάγκες σε άλλες σχολικές μονάδες και όχι εξ’ ολοκλήρου σε υπηρεσίες για άσκηση διοικητικού έργου. Σε περίπτωση διάθεσής τους σε υπηρεσίες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης αναλογικά. Συνεπώς ο εκπαιδευτικός για το διάστημα υπηρέτησής του στην Περιφερειακή Διεύθυνση xxxxxxxxxxxxxxxxxx θα λάβει τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σ’ αυτήν σχολικής μονάδας Δ.Ε.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares