Ενδοσχολικές εξετάσεις 2018 των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Οδηγίες και προτάσεις από την σχολική σύμβουλο Ειδικής Αγωγής


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 36/22-5-2018 της Σχολικής Συμβούλου Ειδικής Αγωγής της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης των τάξεων φοίτησης και των Τμημάτων Ένταξης/Παράλληλης Στήριξης, σας προσκαλούμε να συνεργαστείτε αρμονικά και ισότιμα, όπως προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αλλά και τεκμηριώνεται επιστημονικά από τη βιβλιογραφία που αφορά στις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, και κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών εξετάσεων των μαθητών και μαθητριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Αναπηρία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων και να αναδυθούν οι άδηλες δεξιότητές τους. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε από κοινού ένα προσιτό εξεταστικό περιβάλλον για τους μαθητές με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως και για όλους τους μαθητές. Οι σχετικές προτάσεις μας αναγράφονται στο τέλος του εγγράφου.

1) Σύμφωνα με την ΥΑ 102357/Γ6/1-10-2002, ΦΕΚ 1319/Β/10-10-2002, «την ευθύνη του μαθητή που φοιτά στα Τμήματα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές αλλαγές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του».

2) Σύμφωνα με την ΥΑ 27922/Γ6/8-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007, οι εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης «Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κλπ) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής».

3) Σύμφωνα με την 2η σχετική (Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΥΑ 21072α/Γ2/28-2-2003, ΦΕΚ 303/Β/13-3-2003), «Τελική ή Συνολική Αξιολόγηση: Πρόκειται για ανακεφαλαιωτική αλλά και ανατροφοδοτική διαδικασία, προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων, σε σχέση με τους προκαθορισμένους ως τελικούς στόχους. Ουσιαστικά συγκρίνεται το μαθησιακό επίπεδο κάθε μαθητή με αυτό που διέθετε πριν και η ομαδική επίδοση της τάξης σε σχέση με την προσδοκώμενη και επιδιωκόμενη». Επιπροσθέτως, «Στις τεχνικές αξιολόγησης περιλαμβάνονται οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού τύπου, ο ημιδομημένος δυναμικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία, οι συνθετικές δημιουργικές-διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας), η συστηματική παρατήρηση….κλπ». Αναφορικά με τους μαθητές ΑμεΑ ορίζεται ότι «Οι μαθητές με αναπηρίες (ΑμεΑ) αξιολογούνται με βάση τις γενικές αρχές της αξιολόγησης. Όσον αφορά τους σκοπούς της αξιολόγησης των ατόμων αυτών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις δυνατότητες που ανέπτυξε και αξιοποιεί ο μαθητής σε σχέση με την καθημερινή ζωή. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται α) στην αρχή της ολόπλευρης εκτίμησης της παρουσίας του μαθητή, ώστε η αξιολόγηση να μην εστιάζεται μόνο στις αδυναμίες του, β) στην παρωθητική αρχή της αξιολόγησης (ενθάρρυνση της προσπάθειας) και γ) στην συσχέτιση των δεδομένων της αξιολόγησης με το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε μαθητή».

4) Σύμφωνα με τις 9η (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88/Α/11-4-2012), 10η (Ν. 4186, ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013), 12η (ΠΔ 126/2016, ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016), 13η (ΠΔ 46/2016, ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016) σχετικές, τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.

5) Σύμφωνα με τις 6η (ΥΑ 23519/Γ2/1-3-2010, ΦΕΚ 258/Β/15-3-2010), 7η (ΥΑ 28722/Γ2/12-3-2010, ΦΕΚ 276/Β/16-3-2010) και 14η (ΥΑ Φ253/155439/Β6/16-12-2009, ΦΕΚ 2544/Β/30-12-2009) σχετικές, «Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις δυνατότητές τους….».

6) Σύμφωνα με την 9η σχετική (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88/Α/11-4-2012), ο ορισμός Διακρίσεις Βάσει Αναπηρίας περιλαμβάνει και την άρνηση παροχής εύλογης προσαρμογής καθώς «εύλογη προσαρμογή σημαίνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρίες, η απόλαυση ή άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών». Επιπλέον, ορίζεται ότι «Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, το συμφέρον του παιδιού είναι πρωταρχικής σημασίας» και ότι τα άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν και «Την ενθάρρυνση, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και όλων των παιδιών από νεαρή ηλικία, μιας στάσης σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες».

7) Σύμφωνα με τις 12η (ΠΔ 126/2016, ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) και 13η (ΠΔ 46/2016, ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016) σχετικές οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων.

Με αφετηρία την ισχύουσα νομοθεσία επισημαίνουμε τα εξής:

Η αξιολόγηση του μαθητή και της μαθήτριας υπό το πρίσμα της ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής παρέμβασης στο σχολείο και συμβάλλει αποφασιστικά και ουσιαστικά στην επίτευξη των επιθυμητών παιδαγωγικών στόχων. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις αποτελούν μία από τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, η οποία ενδέχεται να επιβαρύνει έντονα τους μαθητές και τις μαθήτριες, αυξάνοντας το άγχος τους, προκαλώντας άρνηση σχολικού περιβάλλοντος και χαμηλές προσδοκίες επιτυχίας. Η παρουσία στις εξετάσεις των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης κοντά στους μαθητές που υποστήριζαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχει χαρακτήρα διαμεσολάβησης και συναισθηματικής στήριξης και όχι καθοδήγησης και επίλυσης των εξεταστικών θεμάτων και συνιστά δικαιωματική πρόσβαση στο γνωστικό αγαθό. Κατά συνέπεια, παρακαλούνται οι Σύλλογοι διδασκόντων και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να λάβουν υπ’ όψιν τη δυνατότητα παρουσίας στο σχολείο των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης την ημέρα κατά την οποία οι μαθητές που υποστηρίζουν εξετάζονται στο αντίστοιχο μάθημα. Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της 10ης ΕΠ ΕΑΕ υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για το νομοθετικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των εξετάσεων.

Ευχόμαστε πολλή δύναμη και καλή επιτυχία στην ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σας έργου. Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπρόσθετες διευκρινίσεις. Σας παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν τις προτάσεις που αναφέρονται στο τέλος του εγγράφου.

Η Σχολική Σύμβουλος
10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής

Κωνσταντίνα Πηλείδου

Διαβάστε την εγκύκλιο στην οποία περιλαμβάνονται και «Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»

Share and Enjoy !
Shares