Διαδικασία ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, εκτός αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης Η Επιτροπή Ισοτιμιών εδρεύει στον ΕΟΠΠΕΠ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση ΔΠ/59948/17-10-2017 (ΦΕΚ 3710/Β/20-10-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Σύσταση Επιτροπής Ισοτιμιών

Άρθρο 2 – Έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών
Έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών είναι:

  1. Η εξέταση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.
  2. Η εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αναγνώριση ή μη ισοτιμίας ή κατάταξης τίτλων σπουδών που απονέμονταν από καταργημένους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3 – Δικαιολογητικά
Ο ενδιαφερόμενος για ισοτιμία του τίτλου σπουδών του, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καταθέτει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση:

 

Άρθρο 4 – Διαδικασία

Άρθρο 5 – Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών

Άρθρο 6 – Δημοσίευση – Έναρξη ισχύος

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Η ΚΥΑ που καθορίζει το παράβολο (69693/22-12-2017, ΦΕΚ 4485/Β/30-12-2016)

Περισσότερες πληροφορίες από τον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ

Share and Enjoy !
Shares