Ανακοινώνονται οι αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλήφθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας κατά την Α’ φάση 2023-2024 Οι αναπληρωτές παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στο βασικό σχολείο τοποθέτησής τους (σχολείο με τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας), από την Πέμπτη 07/09/2023 έως και τη Δευτέρα 11/09/2023


άκουσε το άρθρο

Παραθέτουμε τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών:

1. Οι αναπληρωτές παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στο βασικό σχολείο τοποθέτησής τους (σχολείο με τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας), από την Πέμπτη 07/09/2023 έως και τη Δευτέρα 11/09/2023, προσκομίζοντας στον Διευθυντή του σχολείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τα οποία έχουν ενημερωθεί με email από τη ΔΔΕ Φλώρινας.

2. Ο Διευθυντής του σχολείου καταχωρεί άμεσα την ανάληψη υπηρεσίας στο myschool μέσω της επιλογής ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ –> ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ. Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

3. Με την ολοκλήρωση της ψηφιακής σήμανσης ανάληψης υπηρεσίας στο myschool, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης της ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές εισέρχονται στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet, καταχωρούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη και την αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης (απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή).

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ΔΔΕ Φλώρινας, Απόφαση, Αρ. Πρωτ.: 4229/06-09-2023 – ΑΔΑ: 6ΤΔ146ΝΚΠΔ-Λ41

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Μισθοδοσία Παράλληλη/ΕΕΠ/ΕΒΠ 2023-2028» της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001698, του Περιφερειακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΔΔΕ Φλώρινας, Απόφαση, Αρ. Πρωτ.: 4230/ 06-09-2023 – ΑΔΑ: ΨΖΨΗ46ΝΚΠΔ-7ΓΚ 

Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ της ΔΔΕ Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026» με κωδικό ΟΠΣ: 6001626, του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΔΔΕ Φλώρινας, Απόφαση, Αρ. Πρωτ.: Αρ. Πρωτ.: 4231/06-09-2023 – ΑΔΑ: ΡΟΒΡ46ΝΚΠΔ-ΤΤΔ

Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2023-2024.

 

Share and Enjoy !
Shares