Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων (ΓΕ.


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθ. Πρωτ. 98077/Δ2/07-09-2023

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

1. Διαδικασία επιλογής Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Η επιλογή Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, ο σύλλογος προτείνει έναν εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο για το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα.
Επισημαίνεται ότι η πρόταση του συλλόγου αφορά στους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 85980/Δ2/03-07-2020 ΥΑ (Β΄ 2737), όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 97911/Δ2/23-07-2020 ΥΑ (Β΄ 3215), 117399/Δ2/20-09-2021 ΥΑ (Β΄ 4433) και 82843/Δ2/24-07-2023 ΥΑ (Β΄ 4768) και συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 94222/Δ2/29-07-2021 ΥΑ (Β΄ 3782).
Η πρόταση του συλλόγου για τον Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.
Ο Προϊστάμενος της οικείας Δ.Δ.Ε. με απόφασή του ορίζει τον Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., η θητεία του οποίου διαρκεί ένα σχολικό έτος, εάν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Εάν ο/η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, η θητεία του διαρκεί από τον ορισμό του ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Η απόφαση κοινοποιείται στη σχολική μονάδα και στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Διαβάστε στην σχετική εγκύκλιο περισσότερα για:

2. Κριτήρια επιλογής Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

3. Καθήκοντα Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

4. Διευκρινίσεις επί του ορισμού Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Share and Enjoy !
Shares