Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας Αφορά στους πρώην εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικού κλάδου


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 170110/Γ1/13-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Νομοθετικό πλαίσιο:

Α) Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26-7-2013) : «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
Β) Ο νόμος Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176 Α΄/16-12-2015) : «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
Γ) Ο νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄/9-2-2007) : «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
Δ) Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄/2001): «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων δημόσιου τομέα».
Ε) Την αρ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΖΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄)».

Βάσει του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Υπηρεσία μας ολοκλήρωσε με μια σειρά Υπουργικών Αποφάσεων, μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού κλάδου, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατείχαν. Από τον εν λόγω νόμο προέκυπτε σαφώς πως οι υπό μετάταξη εκπαιδευτικοί διατηρήθηκαν στην κατηγορία που ανήκαν προ μετάταξης, ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος διορισμού που είχαν καταθέσει. Συνέπεια της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης ήταν να υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με προσόν διορισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθότι λόγω ειδικών ρυθμίσεων ως εκπαιδευτικοί είχαν καταταχθεί σε κατηγορία ΠΕ. Εν συνεχεία, με τον νόμο 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄) και με την αρ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΖΗ-0ΝΜ) εκτελεστική εγκύκλιο αυτού, στην εκ νέου βαθμολογική και μισθολογική κατάστασή των υπαλλήλων, η Υπηρεσία μας συμμορφώθηκε με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εφαρμόζοντας την αρχή με την οποία κάθε υπάλληλος κατατάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα τυπικά του προσόντα. Ύστερα από πλήθος ερωτημάτων και αιτημάτων από διοικητικούς υπαλλήλους, πρώην εκπαιδευτικών, σχετικά με την αναγνώριση τίτλου σπουδών, πού είτε κατείχαν και δεν χρησιμοποίησαν για τον διορισμό και τη μετάταξή τους, είτε τον απέκτησαν αργότερα, ο οποίος ανταποκρίνεται σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας από αυτόν στον οποίο κατατάχθηκαν -βάσει των διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄)- σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Παρακαλούνται όσοι υπάλληλοι εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία και επιθυμούν να μεταταχθούν σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, να καταθέσουν στην Υπηρεσία μας σχετικό αίτημα επισυναπτόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τυπικό προσόν της κατηγορίας ανώτερου κλάδου όπως προκύπτει από τις κατά αναλογία διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεις γνησιότητας των στοιχείων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου). Για τις εν λόγω αιτήσεις θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 70 του νόμου 3528/2007 και της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου, που αναλύονται ως κάτωθι:

παρ. 1, αρ. 70: « Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται».

παρ. 2, αρ. 70: «Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του».

παρ 3., αρ 73: «Οι αιτήσεις μετατάξεων των άρθρων 69 και 70 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και συνεξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares