Τροποποίηση της απόφασης που ρυθμίζει θέματα εγγραφών και μετεγγραφών στα Γυμνάσια και Λύκεια Ρυθμίζει κυρίως θέματα κινητικότητας μαθητών από και προς τα Πρότυπα ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 77231/ΓΔ4/23-06-2022 (ΦΕΚ 3323/Β/28-06-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), ως προς τα άρθρα 9 και 22 και ως προς το τρίτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 26 σχετικά με την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ένταξη των μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

[…]

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση

Διαβάστε την απόφαση ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της ενσωματωμένες


Σημείωση συντάκτη

Οι αλλαγές που επέρχονται με την τροποποιητική απόφαση, εκτός των ρυθμίσεων για εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών από και προς τα Πρότυπα ΕΠΑΛ, είναι οι εξής:

  • Οι εκπρόθεσμες εγγραφές στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλέον πραγματοποιούνται εντός πέντε (5) ημερών αντί επτά (7) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.
  • Οι Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οφείλουν να διατηρούν αρχείο είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, με τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο σχολείο τους, με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Τα δικαιολογητικά για την ένταξη μαθητών στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» κατατίθενται το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου κάθε έτους (αντί της 10ης Απριλίου που ίσχυε)
Share and Enjoy !
Shares