Δεν κρίνεται ως υπεράριθμος ο εκπαιδευτικός που μπορεί να καλύψει το ωράριό του απασχολούμενος στα Τμήματα Ένταξης του σχολείου που ανήκει

Έγγραφο 27414/Ε2/20-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την παρ. 2.α του άρθ. 28, του Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 5 της παρ. 2 του άρθ. 11 του Ν. 4229/14 και ισχύει: «Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις … μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, … τις αναθέσεις μαθημάτων,… ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή».

Ως εκ τούτου ισχύει και το υπ’ αρ. πρωτ. 137644/Ε1/3-9-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις», όπου μεταξύ άλλων διευκρινίζονται τα ακόλουθα

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96, όπως ισχύουν, οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και ης δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης».

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν οργανική θέση λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού δεν συμπληρώνουν ωράριο, χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και τοποθετούνται ή διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου, μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά».

Στην τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 1670) ορίζεται:

«Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α’) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Μετά την περίπτωση Β προστίθενται περιπτώσεις Γ. και Δ. ως εξής:

Γ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

  1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
  2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
  3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α’ και β’ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:…»

Στο άρθ. 33 του Ν. 4386/2016 προβλέπεται: «5. α) Η περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α’ 235), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
6α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, …»

Επιπλέον, σύμφωνα με το αριθμ. 135935/Ε1/23-08-2016 έγγραφο ΥΠΠΕΘ «η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα ΤΕ θα ακολουθήσει τα ισχύοντα περί αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ…», και με το αριθμ. 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφο ΥΠΠΕΘ διευκρινίζεται ότι οι αποσπασμένοι εντός και εκτός των ΠΥΣΔΕ τοποθετούνται μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων.

Από το συνδυασμό όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι για να κριθεί υπεράριθμος εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες κάλυψης και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου στη σχολική μονάδα όπου είναι τοποθετημένος οργανικά. Από αυτό δεν μπορεί να εξαιρεθεί η δυνατότητα απασχόλησης σε τμήμα ένταξης, εφόσον φυσικά ο εκπαιδευτικός έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο