Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ΣΔΕ Τριετής η θητεία όσων επιλεγούν στις θέσεις αυτές

Απόφαση 71705/K1/16-06-2021 (ΦΕΚ 2605/Β/18-06-2021, ΑΔΑ: Ψ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-ΖΩ2) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα κριτήρια και τη διαδικασία για την επιλογή των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

Άρθρο 1 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 2 – Προσόντα, κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρθρο 3 – Διαδικασία ελέγχου των υποψηφιοτήτων και μοριοδότησης

Άρθρο 4 – Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

Άρθρο 5 – Τελική διάταξη

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο