Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι εκτός των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης

Απόφαση Κ5/72109/17-06-2021 (ΦΕΚ 2606/Β/18-06-2021, ΑΔΑ: 6ΩΨΓ46ΜΤΛΗ-74Ο) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία επιλογής μονίμων δημοσίων υπαλλήλων ή μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης ως Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης απόσπασης των Διευθυντών ΙΕΚ και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Άρθρο 1 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 2 – Κωλύματα επιλογής

Άρθρο 3 – Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης

Άρθρο 4 – Προσόντα – Μοριοδότηση

Άρθρο 5 – Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής

Άρθρο 6 – Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

Άρθρο 7 – Επιλογή Διευθυντών

Άρθρο 8 – Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

Άρθρο 9 – Διαδικασία Τοποθέτησης

Άρθρο 10 – Αρμοδιότητες Διευθυντή – Θητεία

Άρθρο 11 – Ανάκληση Απόσπασης

Άρθρο 12 – Διατήρηση ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφίων

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-09-2021

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την Κ5/111382/09-09-2021 (ΦΕΚ 4452/Β/29-09-2021) ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΒΩΟ46ΜΤΛΗ-ΓΦ3)

Μετάβαση στο περιεχόμενο