Συμπληρωματική έγκριση της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 119206/Y2/22-09-2021 (ΑΔΑ: ΡΘΑΝ46ΜΤΛΗ-ΩΓ3) του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022, και συμπληρωματικά της υπό στοιχεία 106084/Υ2/01-09-2021  (ΑΔΑ: 6ΣΕΘ46ΜΤΛΗ-2Τ8)  Απόφασης  της  Υφυπουργού  Παιδείας  και Θρησκευμάτων, τα παρακάτω τμήματα Α΄ τάξης, τμήματα Τομέων Β΄ τάξης και τμήματα Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης  Επαγγελματικών  Λυκείων,  κατά  παρέκκλιση  των  αναφερόμενων  στο  άρθρο  1  της  υπό  στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργικής απόφασης:

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares