Τήρηση διαδικασιών/παραστατικών πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Η μη ακριβής τήρηση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικές διορθώσεις και την απώλεια κοινοτικών πόρων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 1744/18-4-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ)της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τηρείται υποχρεωτικά για το σύνολο των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ και να καταστούν σαφείς οι υποχρεώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης/τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και με τα δικαιολογητικά που απαιτείται να αναζητούνται/διατηρούνται στους φακέλους των εκπαιδευτικών, επισημαίνουμε τα κάτωθι :

{….}

Καλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να προβούν στην άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου. Σημειώνεται ότι, οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ΕΣΠΑ δέχονται πολλούς και ενδελεχείς ελέγχους από εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και η διαπίστωση παρατυπιών ως προς την ορθή και ακριβή τήρηση των ανωτέρω, έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και την απώλεια κοινοτικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλείσθε για την ορθή και ακριβή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares