Οδηγίες του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τις οριστικές τοποθετήσεις και τις βελτιώσεις θέσης των εκπαιδευτικών Όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν με βάση τους νέους κλάδους/ειδικότητες


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 63971/Ε2/23-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διενέργειας μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018, παρακαλούμε για την ολοκλήρωση των οριστικών τοποθετήσεων και των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι 25-5-2018.

Κατά τις ανωτέρω διαδικασίες, στον υπολογισμό των οργανικών κενών, δεν θα ληφθούν υπόψη αυτά που προέρχονται από παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα των μεταθέσεων, αλλά μόνο αυτά που αφορούν σε αυτοδίκαιες παραιτήσεις, τα οποία και είχαν δοθεί για τη διαδικασία των μεταθέσεων.

Κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (Α΄ 17 ), όπως αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), η μετάταξη των εκπαιδευτικών της Π.Ε. και Δ.Ε. και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ), πραγματοποιείται με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας και σύστασης της θέσης στο οικείο ΑΕΙ. Επομένως, εφόσον η μετάταξη των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε βάσει της ανωτέρω διάταξης, οι θέσεις των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών δεν υπολογίζονται επί του συνόλου των οργανικών θέσεων των αντίστοιχων κλάδων.

Οι διαδικασίες των οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, καθώς και οι κρίσεις υπεραριθμίας που θα προηγηθούν, θα πραγματοποιηθούν σε κενά των νέων κλάδων/ειδικοτήτων του Ν. 4521/2018, καθώς οι σχολικές μονάδες λειτουργούν πλέον με τους νέους κλάδους/ειδικότητες και οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτούς.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares