Κατάθεση βαθμολογίας τετραμήνου σε Γυμνάσια και Λύκεια Πρέπει να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις μη κατάθεσης βαθμολογίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 20466/ΓΔ4/22-2-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Είναι δεδομένο ότι με βάση τις κείμενες διατάξεις η κατάθεση της βαθμολογίας τετραμήνου στα Γυμνάσια και Λύκεια είναι υποχρεωτική, εκτός των εξαιρετικών εκείνων περιπτώσεων που ορίζονται περιοριστικά στις εν λόγω διατάξεις και αφορούν ιδίως σε μαθήματα, τα οποία για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκαν λιγότερο από δέκα (10) ώρες.

Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις θα πρέπει να τηρούνται οι επιβαλλόμενες από τις ίδιες διατάξεις διατυπώσεις και προεχόντως απόδειξη και αιτιολόγηση εκ μέρους του διδάσκοντα της πλήρωσης των προϋποθέσεων για μη βαθμολόγηση.

Ενόψει αυτών καλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τις οικείες Διευθύνσεις Δ.Ε. για τις περιπτώσεις εκείνες που εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν βαθμολογία, κατ’ εφαρμογή των οικείων διατάξεων, με την υποβολή κατάστασης στην οποία θα αναγράφονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, οι μαθητές για τους οποίους δεν κατέθεσαν βαθμολογία, τα μαθήματα στα οποία αφορά η μη κατάθεση βαθμολογίας, καθώς και οι λόγοι της μη κατάθεσής της στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τις εφαρμοστέες διατάξεις λόγων.

Διαβάστε το έγγραφο

Το σχετικό έγγραφο 8290/ΓΔ4/25-1-2021 του ΥΠΑΙΘ


Τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία:

Για τα Γυμνάσια – Παρ. 3 του άρθ. 12 του ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016), όπως ισχύει

  1. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β’ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.

Για τα Γενικά Λύκεια – Παρ. 4 έως 7 του άρθ. 103 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019), όπως ισχύει

  1. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.
  2. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
  3. Με τη λήξη του Α’ και του Β’ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου.
  4. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.

Για τα ΕΠΑΛ – Παρ. 1 έως 4 του άρθ. 122 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019), όπως ισχύει

  1. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δε διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών.
  2. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα «Θρησκευτικά» και «Φυσική Αγωγή» για τους μαθητές που έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
  3. Με τη λήξη του Α’ και του Β’ τετραμήνου, κάθε εκπαιδευτικός καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ονομαστική κατάσταση βαθμολογίας για κάθε Τάξη ή Τμήμα χωριστά.
  4. Αν από την ονομαστική κατάσταση της βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση.
Share and Enjoy !
Shares