Η ένταξη στους νέους κλάδους/ειδικότητες αφορά και την 2η ειδικότητα

Εγκύκλιος 48171/Ε3/22-3-2018 (ΑΔΑ: Ψ06Ο4653ΠΣ-ΟΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας ( 44483/Ε3/16-3-2018 εγκύκλιος ,ΑΔΑ:6Γ674653ΠΣ-ΙΝ4), σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων αφορά και την δεύτερη (2η ) ειδικότητα.

Ειδικότερα, οι αποφάσεις ένταξης για τη δεύτερη (2η) ειδικότητα των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ12.10 (Ραδιοηλεκτρολόγων) θα εκδοθούν από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με την παρ.3 της αριθμ.81504/Δ2/19-7-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1811/Β/11-8-2011), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Οι αποφάσεις αυτές που αφορούν τους εκπαιδευτικούς με δεύτερη ειδικότητα αυτή των Ραδιοηλεκτρολόγων, παρακαλούμε να κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο