Κατάταξη εκπαιδευτικών που προέρχονται από τον κατηργημένο κλάδο ΠΕ12.10 Ραδιοηλεκτρολόγων, στους νέους κλάδους και ειδικότητες που επέλεξαν με αίτησή τους Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)

Απόφαση 55758/Ε3/4-4-2018 (ΦΕΚ 460/Γ/26-4-2018, ΑΔΑ: 6Ι4Β4653ΠΣ-ΜΓΤ) του Υπουργείου Παιδείας Με … ➜ περισσότερα

Υπαγωγή εκπαιδευτικού προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 Διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Έχοντας υπόψη: {…} … ➜ περισσότερα

Η ένταξη στους νέους κλάδους/ειδικότητες αφορά και την 2η ειδικότητα

Εγκύκλιος 48171/Ε3/22-3-2018 (ΑΔΑ: Ψ06Ο4653ΠΣ-ΟΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τους νέους κλάδους και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θα εκδοθούν διαπιστωτικές πράξεις από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 44483/Ε3/16-3-2018 (ΑΔΑ: 6Γ674653ΠΣ-ΙΝ4) του Υπουργείου Παιδείας Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε … ➜ περισσότερα

Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μετά την ενοποίηση των υφισταμένων

Άρθρο 29 του Νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) – «Ίδρυση Πανεπιστημίου … ➜ περισσότερα