Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ. : 3288/05-06-2024 – ΑΔΑ: 9ΠΜΤ46ΝΚΠΔ-ΤΓΥ Ο … ➜ περισσότερα

Μονιμοποίηση δόκιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι συμπλήρωσαν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 3016/24-05-2024 – ΑΔΑ: ΨΖΩ946ΝΚΠΔ-ΘΩ9 Μονιμοποίηση δόκιμων … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Οι πράξεις μονιμοποίησης εκδίδονται ύστερα από πρόταση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων

ΥΠΑΙΘΑ, 43974/Ε3/25-04-2024 – ΑΔΑ: 9ΛΣΟ46ΝΚΠΔ-ΚΟ6 Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση … ➜ περισσότερα

Μονιμοποίηση και βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. Οι εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα μόνο για όσα θέματα ρητά παραπέμπουν σε αυτόν ή δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις

Εγκύκλιος 2017693/Ε2/1-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΣΕ64653ΠΣ-8ΩΖ) του Υπουργείου Παιδείας Α) ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Με … ➜ περισσότερα