Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης 2014 – 2015

Απόφαση 26558/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:ΩΑΠΚ465ΦΘ3-Μ0Α) του Υπουργείου Παιδείας

1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις αρ. 148679/Δ2/18-09-2014 (ΑΔΑ: 744Υ9-529), 155475/Δ2/29-09-2014 (ΑΔΑ:7ΡΘΕ9-ΙΒΚ) και 165398/Δ2/13-10-2014 (ΑΔΑ: 6ΨΙΝ9-ΤΒΗ) Υπουργικές Αποφάσεις

2. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με την αρ. 155475/Δ2/29-09-2014 (ΑΔΑ:7ΡΘΕ9-ΙΒΚ) ΥΑ στην έναντι αυτής αναγραφόμενες περιοχές με μειωμένο ωράριο, επειδή, με μεταγενέστερη ΥΑ, προσλήφθηκαν στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο