Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής

Απόφαση 26557/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:7ΞΘΣ465ΦΘ3-ΣΓΒ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με την υπ΄αριθ. 204221/Ε2/15-12-2014 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΑ9-ΣΑ7) Υπουργική Απόφαση στις έναντι αυτής αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

2. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις αρ. 165393/Δ2/13-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΡΞ09-2Η0) και 187840/Ε2/19-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΡΩΧ9-Τ0Ε) Υπουργικές Αποφάσεις.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο