Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.02 και ΤΕ16 ΕΣΠΑ

Απόφαση 26561/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:7ΟΑΠ465ΦΘ3-8ΞΧ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με την αριθμ. 12698/Ε2/23-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΟΦΛ9-ΣΔ8) ΥΑ, στις έναντι αυτής αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

2. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του παρακάτω προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ο οποίος προσελήφθη με την υπ΄αριθμ. 153031/Δ2/25-9-2014 (ΑΔΑ: 7ΠΕΣ9-598) ΥΑ στην έναντι αυτής αναγραφόμενη περιοχή:

3. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις αρ. 153031/Δ2/25-9-2014 (ΑΔΑ: 7ΠΕΣ9-598) και 182642/Ε2/12-11-2014 (ΑΔΑ: Β55Δ9-8ΒΙ) στην έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές με μειωμένο ωράριο, επειδή, με μεταγενέστερη ΥΑ, προσλήφθηκαν στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο