Υποχρεωτικές και στα δύο τετράμηνα είναι οι δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών στα Γυμνάσια Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής

Έγγραφο 165769/Δ2/17-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και αφορούν στην παρ. 3 του άρθρου 3 του πδ 126/2016 (Α΄ 111), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), διευκρινίζεται ότι, όπως προκύπτει από το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου, διενεργείται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ μία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης στο πρώτο τετράμηνο και μία στο δεύτερο.

Διαβάστε το έγγραφο


Επισήμανση επί του θέματος από το Compass – Ιστολόγιο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού :

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του πδ 126/2016 (Α’ 111) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) ορίζεται ότι:

  1. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ των περ. α’ και β’, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

Οι εναλλακτικοί τρόποι διεξαγωγής της τετραμηνιαίας δοκιμασίας αξιολόγησης είναι αυτοί που αναφέρονται στην περ. δ’ της παρ. 1, δηλαδή:
δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης)

 

Περαιτέρω όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (εφόσον επιλεγούν ως δοκιμασίες αξιολόγησης) αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος. (παρ. 2)

Επισκέψεις: 63

Μετάβαση στο περιεχόμενο