Διορισμός 88 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16-Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων, σε θέσεις μονίμων σε Μουσικά Σχολεία Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 161803/Ε1/10-12-2021 (ΦΕΚ 3111/Γ/20-12-2021, ΑΔΑ: 9ΛΙΔ46ΜΤΛΗ-ΒΞΟ) του Υπουργείου Παιδείας

Με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διορίζονται, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α΄ Γενικής Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 88 εκπαιδευτικοί, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ16 Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων, σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία της επικράτειας, με διετή δοκιμαστική θητεία, και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης:

[…]

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares