Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) καθώς και Υπευθύνων Τομέων των ΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Η ανάληψη υπηρεσίας ως Υποδιευθυντών / Υπεύθυνων Τομέα θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Απόφαση, Αρ. Πρωτ. : 6131/02-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΞΗ46ΝΚΠΔ-ΗΛΜ)

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) καθώς και Υπευθύνων Τομέων των ΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τοποθετούμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς στις αντίστοιχες θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως εξής:

Β. Τοποθετούμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς στις αντίστοιχες θέσεις Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως εξής:

Οι ανωτέρω καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία ως Υποδιευθυντές / Υπεύθυνοι Τομέα το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Επίσης οι ανωτέρω τοποθετούμενοι, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης της υποπερ. ιι) της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

Ο αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Η σχετική απόφαση.

Share and Enjoy !
Shares