Μεταπτυχιακός τίτλος εξωτερικού με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ δύναται να ληφθεί υπόψη για μισθολογική εξέλιξη Αντίθετα για την βαθμολογική εξέλιξη απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 94814/Ε2/7-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου για τον οποίο έχει προσκομιστεί απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ν. 4024/2011 εκδόθηκε η αριθμ. 276/2015 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΝΣΚ η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με ομόφωνη γνώμη του Τμήματος ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ, όχι όμως βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 4024/2011.

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) καθώς και την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από 1-1-2016 και εξής αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου.

Με το αριθμ. 83451/Ε2/24-05-2016 (ΑΔΑ:Ω6Σ14653ΠΣ-Υ17) έγγραφο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες ότι εφαρμοστέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 1-1-2016 είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985). Αντίστοιχα για τη μισθολογική εξέλιξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4354/2015.

Με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) καθώς και την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ορίζεται ότι, προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η προωθημένη κατάταξη συντελείται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αρμόδιο για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας όργανο είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή κάθε άλλος επίσημος φορέας.

Με τις διατάξεις των άρθρου 54 & 55 του ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/25-05-2010) ορίζεται ότι αρμόδια αρχή για να εκδίδει αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των περιπτώσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο του εν λόγω ΠΔ, είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) το οποίο συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι είναι δυνατή η εξέταση από το οικείο ΠΥΣΔΕ της συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών για κατάταξη σε ΜΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, για τον οποίο έχει κατατεθεί απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ. Αντιθέτως, όπως ορίζεται στις διατάξεις της ενότητας 3δ, της παρ. Α’ του άρθρ. 16 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985), για την εξέταση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διπλωμάτων ΑΕΙ του εξωτερικού για βαθμολογική εξέλιξη απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 9 του Ν. 4354/2015 και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο, για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, η κατάταξη στα προωθημένα ΜΚ πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας και τον οργανισμό της Υπηρεσίας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares