Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων προς ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων 2017-2018 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Απόφαση 63486/Ε2/13-4-2017 (ΦΕΚ 1315/Β/13-4-2017, ΑΔΑ: Ψ9Ν14653ΠΣ-Σ5Ξ) του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01 και ΔΕ01 να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄).

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των περιοχών προτίμησης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2017-2018, κατόπιν έκδοσης νεότερης σχετικής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης από τον υποψήφιο, κατά το χρονικό διάστημα που θα οριστεί, ο υποψήφιος (ακόμη κι εάν συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχ. έτους 2017-2018) δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο