Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων προς ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων 2017-2018 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Απόφαση 63498/Ε2/13-4-2017 (ΦΕΚ 1313/Β/13-4-2017, ΑΔΑ: 7ΖΜ54653ΠΣ-Θ32) του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΕΑΕ) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, να υποβάλουν αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την ένταξή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Κύριους ή Επικουρικούς), σχολικού έτους 2017-2018.

Η Αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄).

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των περιοχών προτίμησης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2017-2018, κατόπιν έκδοσης νεότερης σχετικής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης από τον υποψήφιο, κατά το χρονικό διάστημα που θα οριστεί, ο υποψήφιος (ακόμη κι εάν συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχ. έτους 2017-2018) δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΑΕ

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο