Αναπληρώνονται μέχρι την επάνοδό τους τα στελέχη της εκπαίδευσης που αποσπώνται σε θέσεις ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.361.22/13/63009/E3/12-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΥΜ4653ΠΣ-1ΜΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ΠΔ 114/2014 (Α 181) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4342/2015 (Α 143) περί Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 16 του ν. 4327/2015 (Α 50) που αποσπώνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υπηρετούν σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ή Προϊσταμένου Τμήματος, καθώς και οι μετακλητοί που υπηρετούν στο Υπουργείο, σε φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ ή σε θέση του Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους μέχρι την επάνοδό τους στη σχολική μονάδα στην οποία έχουν τοποθετηθεί και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της θητείας τους ως στελέχη εκπαίδευσης. Για το εν λόγω χρονικό διάστημα, τοποθετούνται αναπληρωτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares