Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με υπεραριθμίες και τοποθετήσεις


άκουσε το άρθρο

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, που αφορά:

1.  Στον χαρακτηρισμό και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

  • Υποβολή δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών από Δευτέρα 23-04-2018 μέχρι και Τετάρτη 25-04-2018 και ώρα 13:00 μ.μ..

Καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική (=επιθυμώ) ή αρνητική (=δεν επιθυμώ) δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ.3). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, αυτοπροσώπως ή με fax στο 2385054578 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.flo.sch.gr. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με fax ή e-mail, απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Η επιβεβαίωση λήψης και πρωτοκόλλησης της αίτησης θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 2385054575. Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μέχρι και τη Τετάρτη 25-04-2018 και ώρα 13:00μ.μ..

  • Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας (από Δευτέρα 23-04-2018 μέχρι και Τετάρτη 25-04-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.) οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις που θα ανακοινωθούν, η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.
  • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για να χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και για να τους τοποθετήσει σε κενές οργανικές θέσεις (Πέμπτη 26-04-2018 10.00 π.μ.).

Σύμφωνα  με την παρ.3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996:

-Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

-Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οργανικά στη σχολική μονάδα κατά το ίδιο σχολικό έτος, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί με το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.   

2.  Στις τοποθετήσεις των λοιπών κατηγοριών (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ).

  • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για αναμόρφωση του πίνακα με τα οργανικά κενά (Π.Δ. 50/1996, αρθ.15, παρ.6) (Πέμπτη 26-04-2018).
  • Υποβολή δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθέτηση (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) από Παρασκευή 27-04-2018 μέχρι και Τετάρτη 02-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ..

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, αυτοπροσώπως ή με fax στο 2385054578 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.flo.sch.gr. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με fax ή e-mail, απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Η επιβεβαίωση λήψης και πρωτοκόλλησης της αίτησης θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 2385054575. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μέχρι και τη Τετάρτη 02-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ.. 

  • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για κατάρτιση προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων (Πέμπτη 03-05-2018 11.00 π.μ.).
  • Υποβολή αιτήσεων για επανεξέταση και διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων από Παρασκευή 04-05-2018 μέχρι και Τρίτη 08-05-2017 και ώρα 13:00μ.μ.
  • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για οριστικοποίηση των τοποθετήσεων, μετά την επανεξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων (Τετάρτη 09-05-2018 και ώρα 10.00π.μ.).

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Συνημμένα ανάρτησης: ΔΔΕ Φλώρινας | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Αρ. Πρωτ.: 1608, Φλώρινα, 20-04-2018

Share and Enjoy !
Shares