Ανακοίνωση πίνακα υπεραριθμιών και κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα

Σχετ.: 1. Πράξη 7/20-04-2018 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο πίνακας υπεραριθμιών και κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα και καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, από Δευτέρα 23-04-2018 μέχρι και Τετάρτη 25-04-2018 και ώρα 13:00μ.μ., αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική (=επιθυμώ) ή αρνητική (=δεν επιθυμώ) δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ.3). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας (από Δευτέρα 23-04-2018 μέχρι και Τετάρτη 25-04-2018 και ώρα 13:00μ.μ.) οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις που ανακοινώθηκαν, η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, αυτοπροσώπως ή με fax στο 2385054578 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.flo.sch.gr. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με fax ή e-mail, απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Η επιβεβαίωση λήψης και πρωτοκόλλησης της αίτησης θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 2385054575. Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μέχρι και την Τετάρτη 25-04-2018 και ώρα 13:00μ.μ..

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996:

-Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

-Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οργανικά στη σχολική μονάδα κατά το ίδιο σχολικό έτος, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί με το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ:

 • (+1) σημαίνει ότι υπάρχει ένας υπεράριθμος εκπαιδευτικός, ενώ (-1) σημαίνει ένα οργανικό κενό.
 • Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ04 τα κενά θα καλυφθούν με τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφεται στον πίνακα.
 • Το κενό που εμφανίζεται στον κλάδο ΠΕ87 στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας, αφορά την ειδικότητα ΠΕ87.02.
 • Το κενό που εμφανίζεται στον κλάδο ΠΕ87 στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου μπορεί να διεκδικηθεί, χωρίς μεταξύ τους προτεραιότητα, τόσο από τον κλάδο ΠΕ87.02 όσο και από τον κλάδο ΠΕ87.09.
 • Το κενό που εμφανίζεται στον κλάδο ΤΕ02 στην ειδικότητα ΤΕ02.01 στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας, μπορεί να διεκδικηθεί και από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ81.
 • Το πλεόνασμα που εμφανίζεται στον κλάδο ΤΕ02 στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας, αφορά την ειδικότητα ΤΕ02.01.
 • Τα δύο πλεονάσματα που εμφανίζονται στον κλάδο ΤΕ02 στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου, αφορούν το ένα την ειδικότητα ΤΕ02.02 και το άλλο την ειδικότητα ΤΕ02.03.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την διαδικασία των τοποθετήσεων των λοιπών κατηγοριών: από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, που έπονται της παρούσης διαδικασίας, θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Επισυνάπτονται:

 1. Ο Πίνακας Υπεραριθμιών και Κενών Οργανικών Θέσεων ανά σχολική μονάδα (Πράξη 07/20-04-2018 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας).
 2. Έντυπο θετικής δήλωσης υπεραριθμίας και ταυτόχρονης δήλωσης τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις.
 3. Έντυπο αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας και ταυτόχρονης δήλωσης τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις.
 4. Πίνακας με τις ομάδες σχολείων της ΔΔΕ Φλώρινας.

Συνημμένα ανάρτησης: ΔΔΕ Φλώρινας | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Αρ. Πρωτ.: 1609, Φλώρινα, 20-04-2018

Μετάβαση στο περιεχόμενο