Νέα διδακτικά βιβλία για μαθήματα ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ

Αποφάσεις 138855/Γ2/3-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΑΨ9-Χ1Ψ) και 138289/Γ2/3-9-2014 (ΑΔΑ:6ΧΦ39-50Ω) του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε την ΥΑ 138855/Γ2/3-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΑΨ9-Χ1Ψ)

Διαβάστε την ΥΑ 138289/Γ2/3-9-2014 (ΑΔΑ:6ΧΦ39-50Ω)