Ενημέρωση σχετικά με τις σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό Στοιχεία επικοινωνίας Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. : Φ1/16867/Δ2/16/02/2024

Ενημέρωση σχετικά με τις σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό: Στοιχεία επικοινωνίας Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών.

Σχετ: 1) Το με αριθ.πρωτ.12330/Δ2/06-02-2024 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
2) το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-01-2020 Κ.Υ.Α. (Β’)

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ.1360/ΑΣ63/5350/29-01-2024 εγγράφου της Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εν λόγω Διεύθυνσης, στην οποία, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παραγράφου 11 της υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», κοινοποιείται, μεταξύ άλλων, η απόφαση εκδρομής-εκπαιδευτικής μετακίνησης στο εξωτερικό, είναι η ακόλουθη: de3@mfa.gr


ΔΔΕ Φλώρινας: Παράθεση της παρ. 11 του άρθρου 15 της Υ.Α. αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456)

11. Σε περίπτωση εκδρομής-εκπαιδευτικής μετακίνησης στο εξωτερικό, ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου ή ο/η υπεύθυνος της ομάδας ενημερώνει εγκαίρως την Πρεσβεία ή το πλησιέστερο Προξενείο της Ελλάδας στη χώρα μετάβασης με κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης μετακίνησης στη Διεύθυνση Ε1 Διεύθυνση Α3 του Υπουργείου Εξωτερικών (στην ηλεκτρονική διεύθυνση e01@mfa.gr de3@mfa.gr ή στο φαξ 210 – 3682 277).

Share and Enjoy !
Shares