Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Απόφαση 141641/Γ2/8-9-2014  (ΦΕΚ 2470/Β/16-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε τη διαδικασία εγγραφών-μετεγγραφών και τη φοίτηση των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) ως εξής:

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Α΄, Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, από το σχολικό έτος 2015-2016 για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και από το σχολικό έτος 2016-2017 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ

Η ΥΑ διαβιβάστηκε με το 142427/Γ2/9-9-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ στο οποίο αναφέρεται ότι :

Η παρούσα ΥΑ εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Α΄, Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, από το σχολικό έτος 2015-2016 για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και από το σχολικό έτος 2016-2017 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ και  ρυθμίζει τα θέματα εγγραφών –μετεγγραφών-φοίτησης  μαθητών των ΕΠΑΛ.

Για το σχολικό έτος 2014-2015 για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ, καθώς και για το σχολικό έτος 2015-2016 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (Β΄1286), της παρ. 3 του άρθρου 5  του Ν. 3475/2006  (ΦΕΚ Α΄146), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄71) και του ΠΔ 50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε επόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (151641/Γ2/23-9-2014) αναφέρονται τα εξής:

Σας γνωστοποιούμε ότι η με αρ. πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει τις Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2470 Β΄ 2014.
Σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 101502/Γ2/01-07-2014 Υπουργική Απόφαση έχει ανακληθεί. Επίσης, κατόπιν ερωτημάτων στην υπηρεσία μας, σας επισημαίνουμε ότι δεν ισχύει ηλικιακό όριο για την εγγραφή των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Σε ό,τι αφορά την εγγραφή στην Α’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ ισχύει η παρ. 2, του Άρθρου 5, του Ν. 4186 (Α’ 193) όπου καθορίζεται ως ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή το δέκατο έκτο (16ο) έτος.

Επισκέψεις: 7

Μετάβαση στο περιεχόμενο