Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης απόδοσης 2ης ειδικότητας των εκπαιδευτικών Το ΥΠΑΙΘ καλεί τα ΑΠΥΣΔΕ να ακυρώσουν όσες τέτοιες αποφάσεις έχουν εκδόσει


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 145814/Ε3/26-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόδοσης 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς, και ειδικότερα ως προς το ζήτημα της δυνατότητας ανάκλησης της απόφασης απόδοσης 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς και την απόδοση νέας (2ης ειδικότητας), σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε – το πρώτο εδάφιο – με την παρ. 16α του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) και ισχύει, ορίζεται ότι «Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς.».

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, με την αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 (ΦΕΚ 1811 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε [αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 (ΦΕΚ 549 Β΄, ΑΔΑ: Β4ΩΗ9-ΣΕ2) και 178562/Δ1/22-11-2013 (ΦΕΚ 3063 Β΄, ΑΔΑ: ΒΛΓ79-ΙΘΩ) υπουργικές αποφάσεις] και ισχύει, ορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στην παρ. 1, της ως άνω απόφασης, ορίζεται ότι
«1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν. Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία, κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο, αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο για ένα από αυτά.»,
και στην παρ. 2 ότι
«2. Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.»

Από τα ανωτέρω συνάγεται ευθέως ότι, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης απόδοσης 2ης ειδικότητας που νομίμως αποδόθηκε, και της απόδοσης νέας (2ης ειδικότητας) για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κατοχή νέου πτυχίου το οποίο δεν υπήρχε κατά την περίοδο απόδοσης της 2ης ειδικότητας), καθώς η απόφασή της απόδοσης της 2ης ειδικότητας ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία. Φυσικά, στην περίπτωση που ο κλάδος/η ειδικότητα του εκπαιδευτικού και η 2η ειδικότητά του ενοποιήθηκαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), στην ίδια ειδικότητα, οπότε και ταυτίζεται ο κλάδος/η ειδικότητα του εκπαιδευτικού και η 2η ειδικότητά του, θεωρείται ότι ο εκπαιδευτικός έχει απολέσει τη 2η ειδικότητά του και ως εκ τούτου δύναται να του αποδοθεί νέα. Σημειώνεται, επίσης, ότι στην περίπτωση μετάταξης του εκπαιδευτικού σε άλλον εκπαιδευτικό κλάδο η απόφαση της 2ης ειδικότητάς του, όπως και άλλες διοικητικές πράξεις που συνδέονται με τον αρχικό κλάδο του εκπαιδευτικού, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν, καθότι η μετάταξη θεωρείται (και είναι κατ’ ουσίαν) αποχώρηση/λύση της υπαλληλικής σχέσης και – ταυτόχρονα – έναρξη νέας υπαλληλικής σχέσης σε νέο κλάδο, οπότε και δεν απαιτείται η ανάκληση της σχετικής απόφασης αφού αυτή αφορούσε την προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω και την κατά περίπτωση ανάκληση σχετικών αποφάσεών σας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares