Δεν δικαιούνται αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής άδειας οι εμπειροτέχνες μουσικοί ΕΜ16 που διδάσκουν στα Μουσικά Σχολεία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2/60553/ΔΕΠ/8-11-2017 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Σας διαβιβάζουμε τα αριθμ. 107480/Ε2/30-6-2016 και αριθμ. 2/76071/ΔΕΠ/30-9-2016 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και της Υπηρεσίας μας με τα οποία διευκρινίζονται τα θέματα των αποδοχών και της σχέσης εργασίας που συνδέει τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της μουσικής και τους εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς που διορίζονται στα Μουσικά σχολεία για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή στην περίπτωσή σας.

Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι οι ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικοί που εργάζονται μέχρι (20) ώρες εβδομαδιαίως για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικών ειδικοτήτων και αμείβονται με την αριθμ. 2/64978/0022/14-11-2006 ΚΥΑ όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 2/46098/0022/21-8-2007 ΚΥΑ δεν δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση μη ληφθείσης κανονικής άδειας καθόσον εμπίπτουν στην διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.3205/2003.

Αποζημίωση για μη ληφθείσα κανονική άδεια δικαιούνται μόνο οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που αμείβονται με το Ν. 4354/2015.

Διαβάστε το έγγραφο

Τι αναφέρει η παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 3205/2003 :
«6. Υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. στους οποίους ανατίθεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία, δεν δικαιούνται για το ως άνω έργο τα αναλογούντα επιδόματα των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και την αποζημίωση για τη μη θεμελίωση δικαιώματος λήψης αδείας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 120 Α΄).
Τυχόν καταβληθέντα ποσά για την αιτία αυτή, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν αναζητούνται.»

Διαβάστε το έγγραφο 2/60553/ΔΕΠ/8-11-2017 του ΓΛΚ