Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου 2025


άκουσε το άρθρο

Απόφαση K5/95683/01-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΒΠ46ΝΚΠΔ-ΡΔ3) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την απόσπαση και τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

[…]

Η θητεία των ανωτέρω άρχεται από την υπογραφή της απόφασης και λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares