Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική εξέλιξη Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών - Δεν αφορά στους εκπαιδευτικούς


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8-12-2016 (ΑΔΑ: 65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, η οποία αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων, λαμβάνεται περαιτέρω υπόψη ως μοριοδοτούμενο κριτήριο εργασιακής εμπειρίας κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 85 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρ. 29 του ν. 4369/2016.

Για την αναγνώριση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 98 του Υ.Κ. και του ΠΔ 69/2016 πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • να έχει διανυθεί προ του διορισμού /πρόσληψης του υπαλλήλου.
  • να έχει παρασχεθεί εκτός δημοσίου τομέα.
  • να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, δηλαδή κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο εξέτασης της αιτήσεως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
  • να έχουν κατατεθεί με πληρότητα τα απαιτούμενα κατ΄ αρχήν από το άρθρο 6 δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα στην εγκύκλιο

Σχετικές εγκύκλιοι:

α) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016 (ΑΔΑ: 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9) και

β) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016 (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3-4-2017

Άλλες δύο σχετικές εγκύκλιοι

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/οικ.5464/16-2-2017 (ΑΔΑ:7ΥΓΨ465ΧΘΨ-ΦΤΧ) και

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/3-4-2017 (ΑΔΑ:6ΨΛ3465ΧΘΨ-ΨΧΝ)