ΥΠΠΕΘ – Οδηγίες για τη Λειτουργία Μεταπτυχιακών Εφαρμογή της Διάταξης του ν. 4559/18 (Α ́142) για τον Ελάχιστο Αριθμό Εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πηγή: esos

Έγγραφο ΥΠΠΕΘ σε μορφή pdf – ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο