Τροποποίηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ 2015-2016 Ως προς τα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Απόφαση 195321/Δ2/1-12-2015 (ΦΕΚ 2671/Β/10-12-2015, ΑΔΑ:7ΝΩΖ4653ΠΣ-Γ77) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-6-2015 (Β΄ 1186) υπουργική απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 τροποποιείται στο ακόλουθο σημείο:
Κειμ. 43 – Μετάφραση – Συντακτικό κειμένων 43 και 46 (μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις)
το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Κειμ. 43 – Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 43

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο